آخرین اخبار : 

 

محورهای کنگره فارسی/English

en-97-hospital

محورهای ششمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

  1. بیمارستانهای تاب آور، امن وپاسخگو دربحران ،حوادث و بلایا ، جانمایی و مقاوم سازی
  2. رویکردهای جدیدوتجربیات بین المللی درتامین منابع مالی،ساخت،تجهیز و بهره برداری ازبیمارستان وراهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی
  3. طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستانهای سالمندان ، خدمات بهداشتی درمانی ، بازتوانی و اقامتی
  4. رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده
  5. تاسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها
  6. تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده
  7. مهندسی نگهداشت و مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات و بازسازی بیمارستانها
  8. کارکرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای بیمارستانها