توجه داشته باشید در صورت نیاز به امتیاز باز آموزی حتما ابتدا شخصاً در سامانه آموزش مداوم  (www.ircme.ir)   ثبت نام و واریز آنلاین نمایید و سپس اقدام به ثبت نام در این سایت بدون واریز نموده و فقط کد پیگیری که از سایت سامانه آموزش مداوم دریافت نموده اید را بر روی همین فرم ثبت نام یادداشت  و فکس کنید و نیاز به واریز مجدد نمی باشد.

دانلود فرم ثبت نام