آخرین اخبار : 

 

اعضای شورای سیاست گذاری

اعضاء شورای سیاست گذاری :

1-    آقای دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران وریاست کنگره

2-    حاج آقا نیری مشاور وزیر و دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور

3-    آقای دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
4-    آقای دکتر حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
5-    آقای دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
6-    آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفترتوسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی وزارت بهداشت
7-    آقای مهندس محمدجعفرعلیزاده معاون وزیرراه و شهرسازی ومدیر عامل سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات دولتی و عمومی
8-    آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
9-    آقای دکتر دانش جعفری مشاور عالی وزیر در برنامه تحول در نظام سلامت

10-   آقای دکتر ماهر معاون فنی معاونت درمان و مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت

11-  آقای مهندس اخباری معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی
12-  خانم دکتر زهرا محمدی رئیس هیات مدیره انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور
13-     آقای مهندس رضا شاهقدمی عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر علمی کنگره

14-     آقای مهندس حاجی میر اسماعیل مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

15-  آقای مهندس محمد طهماسبی كارشناس مسئول عالی تجهیزات پزشكی دانشگاه تهران و دبیر اجرایی کنگره

16-     آقای دکتر مهدی علیرضایی عضو هیات علمی دانشگاه
17-  آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرائی کنگره