نامه مدیر کل محترم دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

نامه معاونت محترم درمان

نامه رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران

نامه رئیس محترم مرکز سلامت محیط و کار

نامه معاون محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

نامه سرپرست محترم دفتر مدیریت بیمارستانی  و تعالی خدمات بالینی

نامه مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاون محترم برنامه ریزی و مهندسی

-1

-2

-3

-4

-5