آخرین اخبار : 

 

نامه های وزارت خانه ها درباره کنگره

1-    ریاست کنگره به ریاست دانشگاهها

2-    مجمع خیرین سلامت کشور

3-    معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

4-    مدیرکل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی وزارت بهداشت

5-    ریاست محترم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت

6-    مشاور محترم وزیرو ریاست محترم مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت

7- مدیر کل محترم درمان مستقیم تامین اجتماعی

8-    معاون محترم سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی به مشاورین

9-    معاون محترم سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی به شرکتهای ساختمانی

10-فرمانده محترم بهداشت و درمان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی ارتش ( آجا )

11-معاونت محترم توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران

12-معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

13-معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

14-معاونت درمان محترم دانشگاه علوم پزشکی شید بهشتی

15-معاونت محترم توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

16-مشاوررئیس کل ومدیرکل محترم روابط عمومی واموربین الملل