آخرین اخبار : 

 

تقویم کنگره

تاریخ شروع دریافت کارت همایش :     1396/09/19

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1396/09/19

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:      1396/06/20

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1396/8/20
تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:      یک هفته پس از داوری و ارسال ایمیل تایید مقاله