آخرین اخبار : 

 

تقویم کنگره

تاریخ دریافت کارت همایش :     1397/09/18

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1397/09/18

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:      1397/07/20

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1397/8/20 تاریخ تمدید ارسال مقاله 30 آبان ماه
تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:      یک هفته پس از داوری و ارسال ایمیل تایید مقاله