کنگره در 2 روز 9 و 10 مهر ماه از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد ازظهر در سالن همایشهای رازی واقع در اتوبان همت جنب برج میلاد برگزار می گردد.

تاریخ دریافت کارت همایش :     1398/07/09 در سالن همایش

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1398/07/10

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:      1398/05/10

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1398/06/20
تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:      یک هفته پس از داوری و ارسال ایمیل تایید مقاله