آخرین اخبار : 

 

تقویم کنگره

تاریخ دریافت کارت همایش :     1398/07/09

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1398/07/10

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:      1398/05/10

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1398/06/20
تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:      یک هفته پس از داوری و ارسال ایمیل تایید مقاله